Senior man on his mountain bike outdoors

senior man on bike after rehabilitation